Tel: +84-983.870.117, Hotel address: 36 Hung Vuong Street - Nha Trang - Vietnam

Địa điểm và Sự kiện tham quan du lịch Nha Trang