Tel: +84-983.870.117, Hotel address: 36 Hung Vuong Street - Nha Trang - Vietnam

豪华王 - 一个王床

Yen Indochine Nha Trang Hotel - 2 Stars